Strona główna logon.png
CafeBocian - Strona  Rodziców


O tym, że wizyty u lekarza w czasie ciąży są ważne?

Powszechna dostÄ™pność opieki lekarskiej sprawiÅ‚a, że w dzisiejszych czasach ciąża i poród sÄ… coraz bardziej bezpieczne. Wprowadzenie systemu badaÅ„ i analiz przeprowadzanych w regularnych odstÄ™pach czasu umożliwia kontrolÄ™ stanu zdrowia matki i dziecka. Zwolennicy ograniczania jakiejkolwiek interwencji w to naturalne zjawisko twierdzÄ…, że poÅ‚ożnicy traktujÄ… ten okres w życiu kobiety jak dolegliwość, którÄ… trzeba leczyć przy użyciu wiedzy jakÄ… posiadajÄ…. 


Intensywność i tempo przemian

 
Mama w ciążyCiąża stawia jednak wiele nowych wymagaÅ„ wszystkim narzÄ…dom i ukÅ‚adom kobiecego organizmu. Intensywne zmiany ustrojowe i mechanizmy za nie odpowiedzialne sÄ… niezwykle skomplikowane, przez co wymagajÄ… swoistego monitorowania. MaleÅ„ka komórka jajowa po zapÅ‚odnieniu czerpie pożywienie z krwi matki, mnoży siÄ™ i rozwija w organizm zÅ‚ożony z wielu różnych komórek. W wyniku tych niezliczonych podziaÅ‚ów i potem szybkiego wzrostu dziecko w chwili narodzin osiÄ…ga wagÄ™ okoÅ‚o 3 kilogramów i zdobywa zdolność do podjÄ™cia niezależnego życia. Ten okryty tajemnicÄ… akt powstania i rozwoju dziecka dzieje siÄ™ za przyczynÄ… zwiÄ™kszonej, ale niezwykle precyzyjnej, pracy ustroju kobiety.


Czy można uniknąć kÅ‚opotów w ciąży?


Coraz szybsze tempo życia spowodowaÅ‚o powstanie drastycznych podziaÅ‚ów kompetencji w sprawach naszej egzystencji. Istnienie specjalistów zajmujÄ…cych siÄ™ okreÅ›lonym fragmentem ludzkiego życia doprowadziÅ‚o do tego, że nie potrafimy już samodzielnie prowadzić chociażby rozliczeÅ„ z UrzÄ™dem Skarbowym, a co dopiero kontrolować pracÄ™ wÅ‚asnego ciaÅ‚a w tak wyjÄ…tkowym czasie. 
Opieka lekarska w ciąży stanowi przede wszystkim zabezpieczenie, a wiÄ™c profilaktykÄ™ powikÅ‚aÅ„ i nieprawidÅ‚owoÅ›ci, które z racji gwaÅ‚townych przemian w organizmie mogÄ… wystÄ…pić u kobiety i wpÅ‚ynąć na rozwijajÄ…ce siÄ™ maleÅ„stwo. Zadaniem lekarza poÅ‚ożnika (zobacz spis lekarzy poÅ‚ożników w Poznaniu) jest również przygotowanie jej do aktywnego i sprawnego udziaÅ‚u w porodzie oraz ochrony rodzÄ…cego siÄ™ dziecka. 


Terminarz wizyt u lekarza


Do lekarza ginekologa po raz pierwszy kobieta powinna zgÅ‚osić siÄ™ nie później niż w 12. tygodniu ciąży, a nastÄ™pnie - aż do 28 tygodnia – regularnie co miesiÄ…c. (Zapisz mnie do SzkoÅ‚y Rodzenia) Do 36. tygodnia powinna tam chodzić częściej, bo co 2 tygodnie. Natomiast od 37. tygodnia aż do porodu wizyty lekarskie powinny mieć miejsce co 7 dni, a od 40. tygodnia co 3 dni, chyba, że prowadzÄ…cy lekarz zadecyduje inaczej. 


O co pyta lekarz?


Podczas pierwszej wizyty lekarz zanim przystÄ…pi do badania poÅ‚ożniczego, zbiera dokÅ‚adny wywiad o dotychczasowym stanie zdrowia kobiety i ojca dziecka.
Najczęściej są to pytania o:

  • Dane osobowe, jak data urodzenia, miejsce pracy (również ojca dziecka);
  • Stan zdrowia: przebyte poważne choroby, operacje, aktualne problemy zdrowotne i rodzaj Å›wiadczonej opieki medycznej, zażywane w chwili obecnej leki;
  • Stan zdrowia rodziny: wystÄ™powanie bliźniÄ…t, a także poważnych, w tym genetycznych, chorób;
  • Cykle miesiÄ…czkowe: wystÄ…pienie pierwszej miesiÄ…czki, regularność, dÅ‚ugość cyklu i datÄ™ ostatniej miesiÄ…czki;
  • Poprzednie ciąże, w tym poronienia i zabiegi usuniÄ™cia ciąży;
  • Przebieg obecnej ciąży: krwawienia, bóle, ogólne samopoczucie;
  • Szczepienia, na przykÅ‚ad przeciwko różyczce i żóÅ‚taczce.

DziÄ™ki tym szczegóÅ‚owym informacjom ustalona zostaje „lista” czynników, które mogÄ… stanowić potencjalne zagrożenie dla matki i jej dziecka. 


Jak przebiega wizyta u lekarza?


Podczas każdej wizyty w gabinecie, lekarz dokonuje oceny rozwoju ciąży oraz stanu zdrowia ciężarnej. Analiza badań laboratoryjnych, kontrola przyrostu masy ciała mamy, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, a także pytania o subiektywne odczucia pozwalają wykryć, czasami wyprzedzić, wystąpienie jakichkolwiek nieprawidłowości.

Nie trzeba się bać


PowikÅ‚aÅ„ w ciąży nie należy demonizować, ale też nie można ich lekceważyć. Zwykle sÄ… one zaskoczeniem i przeżyciem trudnym do zaakceptowania w przypadku kobiet, które czujÄ… siÄ™ zdrowe w tym czasie lub/i nie korzystajÄ… z fachowej porady w czasie ciąży. Traktowanie niektórych dolegliwoÅ›ci w ciąży, takich jak obrzÄ™ki, żylaki, bóle gÅ‚owy, okresowe krwawienia, jako typowych może doprowadzić rzeczywiÅ›cie do wystÄ…pienia bardzo poważnych zaburzeÅ„, które sÄ… niebezpieczne zarówno dla kobiety, jak i jej dziecka.

Administracja
Drukuj
Oceń
Oceny: 5.17 (83.33%) (6 oceny)