403 Forbidden


nginx
CafeBocian - Strona Rodziców
Strona główna logon.png
CafeBocian - Strona  Rodziców
403 Forbidden

403 Forbidden


nginx
403 Forbidden

403 Forbidden


nginx


Dlaczego to nie mógłby być kraj dla mam na urlopie wychowawczym?

Dotychczas pozostanie na urlopie wychowawczym miaÅ‚o dla polskich mam tylko jeden wymiar – domowy. Wiemy, jak bardzo dziÄ™ki temu korzystaÅ‚o dziecko, jednoczeÅ›nie dla mamy oznaczaÅ‚o to zazwyczaj caÅ‚kowite odciÄ™cie od zawodowych obowiÄ…zków, źródÅ‚a finansów, możliwoÅ›ci rozwoju w firmie czy podążaniu za jej dziaÅ‚aniami.

Mapa świata

Polscy pracodawcy z Å‚atwoÅ›ciÄ… i nagminnie kÅ‚adli przysÅ‚owiowy krzyżyk na dotychczasowych pracownicach. ZaÅ› same zainteresowane rzadko oÅ›mielaÅ‚y siÄ™ zaproponować swoim zwierzchnikom jakÄ…kolwiek formÄ™ wspóÅ‚pracy podczas zakÅ‚adanej przerwy wychowawczej. Może czas siÄ™gnąć do innych wzorów?

Newsweek donosi, czyli jak siÄ™ to robi na WyspachFlaga GB
NowÄ… politykÄ™ wobec kobiet, które zdecydowaÅ‚y siÄ™ przerwać pracÄ™ na czas wychowania dzieci wprowadzajÄ… w Wielkiej Brytanii gÅ‚ównie duże, miÄ™dzynarodowe koncerny – pisze Emily Flynn Vencat w artykule „Getting back on track”. W zwiÄ…zku ze starzeniem siÄ™ spoÅ‚eczeÅ„stwa i spadkiem jego produkcyjnoÅ›ci mamy odchodzÄ…ce na urlopy wychowawcze zaczÄ™to postrzegać jako wartoÅ›ciowych pracowników, którym nie można pozwolić stracić kontaktu z firmÄ… ani tym bardziej odejść bÄ…dź zrezygnować z pracy, co zazwyczaj miaÅ‚o miejsce po wykorzystaniu urlopu. OczywiÅ›cie dotyczy to gÅ‚ownie kobiet zajmujÄ…cych wyższe stanowiska, niemniej jednak możliwość wykonywania podczas tak dÅ‚ugich przerw choć części zadaÅ„ i negocjowanie za nie pÅ‚atnoÅ›ci czy warunków pracy pozwala mamom trzymać rÄ™kÄ™ na pulsie, daje poczucie nieprzerwanego rozwoju zawodowego oraz bezpieczeÅ„stwa finansowego i pewnoÅ›ci zatrudnienia, a także uÅ‚atwia powrót do firm.

DziaÅ‚ania, które siÄ™ sprawdziÅ‚y
Okazuje siÄ™, że i w Polsce takie dziaÅ‚ania majÄ… racjÄ™ bytu. Dowodzi tego zrealizowany na Dolnym Å›lÄ…sku projekt „Rodzic-pracownik”, promujÄ…cy wÅ›ród pracowników i pracodawców elastyczne formy zatrudnienia i pracÄ™ na odlegÅ‚ość. Model EFZ zakÅ‚ada przede wszystkim perspektywiczne i otwarte myÅ›lenie obu stron, bo – jak pisze Szymon Gawryszczak, dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej we WrocÅ‚awiu – „sprawne zarzÄ…dzanie pracownikami budowane w oparciu o indywidualne plany każdego z nich – z macierzyÅ„skim wÅ‚Ä…cznie – to prawdziwe wyzwanie, zaÅ› z pozoru oczywiste rozwiÄ…zania napotykajÄ… jednak na przeszkody. Najczęściej wynikajÄ… one z silnego przywiÄ…zania do schematów i utartych metod pracy. IstniejÄ… obawy przed niemożliwoÅ›ciÄ… sprawowania osobistej kontroli nad pracownikiem i trudne do pokonania, irracjonalne zaÅ‚ożenie, że praca wykonana poza biurem jest mniej warta.” DecydujÄ…c siÄ™ na EFZ pracodawca musi zaryzykować i zaufać kompetencjom swojego pracownika oraz dobrze zaplanować sposób weryfikacji jego dziaÅ‚aÅ„, ten ostatni zaÅ› musi wykazać siÄ™ Å›wietnÄ… organizacjÄ… pracy, umiejÄ™tnoÅ›ciÄ… zarzÄ…dzania czasem, zaangażowaniem i samomotywacjÄ…, ale tych cech zazwyczaj nie brak mÅ‚odym mamom. Taki ukÅ‚ad powinien zagwarantować pÅ‚ynnÄ… wspóÅ‚pracÄ™ i obustronne zadowolenie. 

Dla kogo elastyczna praca?
Nie oszukujmy siÄ™, że każde zajÄ™cie może być wykonywane w domu czy poza miejscem pracy. Nie bÄ™dzie miaÅ‚a takiej możliwoÅ›ci mama pracujÄ…ca w sklepie, w okienku bankowym czy stewardessa – tu ewentualnie wchodzi w grÄ™ tylko praca w niepeÅ‚nym wymiarze godzin. Dlaczego jednak swoich obowiÄ…zków nie mogÅ‚aby na odlegÅ‚ość wypeÅ‚niać np. mama-tÅ‚umacz, ksiÄ™gowa, grafik, telemarketer, redaktor, inżynier, architekt, informatyk, doradca, szkoleniowiec, fryzjer, przedstawiciel handlowy, windykator, bankowiec, marketingowiec? Ich staÅ‚a obecność w biurze nie jest niezbÄ™dna, można Å‚atwo okreÅ›lić, jakie sÄ… oczekiwane rezultaty ich pracy oraz sposób i czÄ™stotliwość kontaktu ze zwierzchnikiem, mogÄ… one nadal pracować w swojej firmie lub być zatrudniane na umowÄ™ o dzieÅ‚o do zewnÄ™trznych projektów, a pracodawca nie poniesie tym samym kosztów zatrudnienia i szkolenia nowego pracownika. 

Mama z inicjatywÄ…
Mamy na urlopach wychowawczych mogÄ… także we wÅ‚asnym zakresie szukać dziedzin, w których mogÅ‚yby siÄ™ realizować. Na poczÄ…tku muszÄ… okreÅ›lić, w czym majÄ… doÅ›wiadczenie, jakimi narzÄ™dziami pracy dysponujÄ… (komputer, dostÄ™p do sieci) i w jakich obszarach zawodowych chciaÅ‚yby zaistnieć. Drugi etap to znalezienie zainteresowanego nami pracodawcy lub zainicjowanie wÅ‚asnej dziaÅ‚alnoÅ›ci. Jest to proces żmudny i czasochÅ‚onny, tylko tak jednak uda nam siÄ™ wyjść poza zamkniÄ™ty wybór dziecko-praca. I tylko w ten sposób udowodnimy, że mamy na wychowawczym to olbrzymi potencjaÅ‚ na rynku pracy. Trzeba im tylko pozwolić efektywnie zawodowo przejść przez rodzicielstwo – z pożytkiem dla każdego przedsiÄ™biorstwa, które tym samym może powiÄ™kszyć chwalebnÄ… listÄ™ firm przyjaznych mamie przygotowywanÄ… co roku przez GazetÄ™ WyborczÄ….

 


Małgorzata Sikorska
redaktor

Administracja
Drukuj
Oceń
Oceny: 5.33 (86.67%) (6 oceny)


403 Forbidden

403 Forbidden


nginx